Polly po-cket
Phần mềm đọc truyện tranh trực tuyến .sử dụng trên mọi điện thoại có kết nối GPRS,3G
Dore.jar